Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SOLID3

1. Definities

1.1 Solid3: webdesign.   Solid3: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Solid3 een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Solid3 verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Solid3.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Solid3 zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Solid3 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Solid3;
de aanbetaling van 30% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Solid3 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Solid3 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Solid3 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Solid3 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Solid3 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Solid3 kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Solid3 op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Solid3, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Solid3 is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten
wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Solid3 van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Solid3 vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solid3 niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Solid3 verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Solid3, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Solid3 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Solid3 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Solid3 behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Solid3 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Solid3 op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Solid3 of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Solid3.
8.2 Solid3 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Solid3 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Solid3 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Solid3. Indien de reclame gegrond is zal Solid3 deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Solid3 binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Solid3 naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Solid3 en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Solid3 volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Solid3 de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend  hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de
website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van  de opdrachtgever, en Solid3 kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever
ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Solid3 niet kan worden  opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de  specificaties en naar behoren functioneert, zal Solid3 een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Webdesigndiensten overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Solid3 een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 17,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Solid3 bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Solid3 zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Solid3.
13.2 Wanneer Solid3 bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Solid3 is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Solid3 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
13.4 Solid3 is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Solid3 zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.